Loading...

شاد زیستن

|
شاد زیستن

****

****

اطلاعات زیر بسیار مفید است ، جهت مشاهده روی مطلب مورد نظر در لینک پایین کلیک کنید : 

چگونگی درآمد زایی در آکادمی دکتر زارع

آموزش رزین اپوکسی

آموزش سنگ مصنوعی 

آموزش رزین اپوکسی

آموزش رایگان رزین

****

برخی از اشخاص در معاش دائما شم رضایت می نمایند و ذوق زده میباشند چون آنها سر شعف حقیقی را کشف کرده اند و با این رموز حزن های زندگیشان را به زانو در میاورند.
بهروزی و شور یک گزینش میباشد، و عموم حقیقتا خنده رو، گزینش می نمایند که هر روز ذوق زده باشند البته آنچه که ممکن میباشد شما ندانید این میباشد که عموم خنده رو با بحران هایی سرگرم می‌باشند، صحیح مانند عموم معمولی، البته به صورت همیشگی خویش را به معضل می‌کشند تا معاش فوق العاده ای را داشته باشند که شایستۀ آن میباشند، با خنده و دیدی مثبت. ما یحتاج وجود ندارد به شما بگوبیم که معاش مدام زیبا وجود ندارد، و اکثر اوقات زمان ها شمارا به زانو در میاورد، ولی در‌این لحظات میباشد که عموم خرسند به شکارش میروند.

در صورتیکه آن ها فکر میکنند که در کنار اشخاص دیگر شادمان می گردند، انجامش می‌دهند، و این تنها به‌این برهان میباشد که آن ها اسرار شور حقیقی کشف کرده اند و با خویش دارا هستند ؛ به این ترتیب در‌حالتی که تا به اکنون تعجب نموده اید که \"چرا آن ها مدام در مجموع ارتفاع زمان بشاش میباشند؟\"، در‌این قسمت از توفیق در نمناک یک‌سری عامل و سر وجود داراست که چرا؟!

سر و رمزی که در معاش اشخاص مدام ذوق زده وجود داراست

1. اجتناب از استرس در معاش از رازهای اشخاص ذوق زده

چه اینکه با مراقبه و مدیتیشن این فعالیت را جاری ساختن دهند، چه از روش کاری ایده پرداز، اشخاص حقیقتا خنده رو به صورت فعال از خط مش های خویش برای خودداری از هر موقعیت اضطراب نامطلوب به کارگیری می نمایند. این ابدا اجتناب ناپذیر وجود ندارد، و این ااستراتژی ها اذن میدهند تا بر روی چیزهایی که حقیقتا عنایت دارا‌هستند متمرکز گردید و تنش های آزار دهنده را به چیزهای بسیار بیشتر تبدیل کنیم.

2.ورزش کردن از رموز اشخاص شادمان

چه راهی عالی از راهی برای ذوق زده بودن از ایفا دادن کاری که مواد شیمیایی طبیعی شور را طبیعتا ایجاد می نماید. ورزش منجر شم عالی و شور می گردد. چه ورزش را در فارغ خانه اعمال دهید و یا این که در ورزشگاه جاری ساختن دهید، شخص خنده رو می‌داند که مزایای آن آندورفین شگفت انگیز می‌باشند.

3.پی بردن از رازهای اشخاص ذوق زده

آن‌ها نیازی به واپسین و یا این که وسیع ترین چیزها ندارند و بها های خودشان را به چیزهای فرنگی متصل نمی‌کنندآنان حافظه گرفته اند که هیچ چیزی نمی تواند آنان‌را ذوق زده نماید و یا این که احساستشان را تحقق یابد. در ارتباط ها، رفتاری با \"من‌را به عبارتی جور که هستم قبول کن\" دارا‌هستند ؛ آن‌ها در پیشین شان گرانبها های خویش جنگ کرده و در ادامه چیزهایی بودند که فکر میکنند آن ها را به یک شخص بهتری تبدیل می سازد، و در حال حاضر می‌دانند که در شایسته ترین نوع خویش می‌باشند.

4.قضاوت نکردن بقیه افراد یکی سر اشخاص خرسند

آن ها نیازی به قضاوت یا این که چک دیگرافراد ندارند، چون دوست ندارند خودشان قضاوت شوند. آن ها ترجیح می‌دهند دیگر افراد به عبارتی جور که می‌خواهند معاش نمایند. نگرانی درخصوص آن چه که سایر افراد جاری ساختن میدهند و یا این که اجرا نمی دهند، غیر ضروری و زمان بر میباشد و تنها شخص را با قضاوت مبنی بر احساس نادرست برتری می‌گیردشخص بشاش نیازی به آن ندارد و ترجیح می‌دهد از وقت خویش برای ارتقا بهبود بقیه افراد به کار گیری نمایند تا اینکه آنان را نابود نمایند.

5.مدام خرسند نبودن از رازهای اشخاص ذوق زده

اذن دهید درستگو باشیم، هیچ کسی مدام راضی وجود ندارد ؛ فرد حقیقتا خنده رو این را میداند و به خویش اذن می‌دهد تا طبیعتا حس حزن و ناراحتی داشته باشد. سعی برای زور شعف، خیر، مجبوری میباشد.آن‌ها حزن و غم، اشک و موانعی را دارا‌هستند و به خویش اذن می‌دهند که‌این احساس ها را داشته باشد ، فراموش نکنید که آن‌ها هم بشر میباشند.

6.خیر اعلام کردن از رموز اشخاص خرسند

به حیث تعجب آور و غریب میباشد، ولی بیان کردن \"خیر\" برای برخی عموم آسوده وجود ندارد به ویژه در صورتی شما فرد را دوست داشته باشید و بخواهید بقیه افراد را شادمان فرمایید با این حالا، کسانی که حقیقتا بشاش می‌باشند، بدین فیض نرسیده اند که بقیه افراد را خرسند نمایند. این روشی مطمئن برای ساخت‌و‌ساز استرس و اضطراب میباشد و احساس شعف را ناکامی می‌دهد در ازای، آن ها خیر بیان کردن را حق خویش می‌دانند و این فعالیت را به طوری قاطعانه جاری ساختن می‌دهند که از رابطه ها خویش و یا این که شادیشان به دور نشوند.

7.اشخاص خرسند معاش سادگی ندارند

هیچ فردی حقیقتا شور به شما نمی گوید که کج خلقی هم داشتند! آنان ممکن میباشد یکسری توشه دستش رو شده باشند، ولی هر توشه خودشان را توده می نماینداقتدار و پر نمک و شوق و اشتیاق آنان در اصلاح کردن حالتشان بسیار زیاد میباشد و به جنگ ادامه میدهنددر شرایطی که می‌توانید آن را از روش لبخند زدن در حین های طاقت فرسا نماد دهید، پیروز خواهید شد، و چه کسی نمی تواند با این فعالیت شادمان باشد.

8.پی بردن معنای ناکامی از رمزهای اشخاص شادمان

آنان دفعات متعددی در گیر باخت گردیده اند، و آن را در شیوه مناسبی استعمال می نمایند تا پرورش نماینداشخاص ساده بعداز ناکامی هایشان در گیر اکنون خیلی بدی میشوند، البته برای شخص حقیقتا خنده رو، تنها یک مجال برای استارت مجدد برای تولید یک محور عالی و توانمند خیس میباشدآن‌ها شیوه های فراوانی را آموختند و در مسیر برگشت به موقعیت معمولی را میدانند ، هیچ تجارب ای از دست نرفته میباشد و آن‌گاه خویش را با این داده ها دارای اسلحه می نمایند!

9.اشخاص شادمان عیب خویش را دوست دارا‌هستند و می پذیرند

برای آن‌ها، تماما ناقص بودن، بهتر میباشدآن ها با اینکه چه کسی میباشند، عالی می باشند و ضعف های خویش، اشتباهات و کلیه چیز خویش را پذیرفته اند. آن ها می دانند که همگی چیزشان بخشی از خودشان میباشد، و آن ها آن را دوست دارا‌هستند و آن ها می‌دانند که هیچ چیزی با کمال نیست و دنبالش نمی گردند، بلکه نقص های کشف گردیده نیز به به عبارتی اندازه براق میباشد.

10.اشخاص خرسند می‌دانند که چه‌طور تمرکز نمایند

برای هر مشکلی که با آنان مواجه هستیم، مدام خط مش دیگری برای نگاه کردن به مسائل وجود داراست ؛ با دقت مجدد، آنان میتوانند با دیدی جدید با ایرادات سخت روبرو شوند.تمرکز دوباره منظره جدیدی را ارائه میدهد و با منظره نو، یک راه‌حل تازه بوجود میاید.

11.اشخاص شادمان شگفتی کودکانه خویش را از دست نداده اند

آن‌ها قلبا بچه میباشندمعاش می نمایند، میخندند و دلداده بازی های شخصی میباشند که به وسیله دنیای مشقت بار تسلط گردیده اند و این راه معاش به آن‌ها یاری می نماید که معاش را دوست داشته باشند و خلاقانه نگه اش دارا هستند.

12.جنگ با واهمه از رموز اشخاص ذوق زده

واهمه هیچ جایی در معاش حقیقی اشخاص بشاش ندارد ، آنان در کوشش برای به روزی می باشند و خویش را با شجاعت تجهیز می نمایند و شور را برای خودشان زره می نمایندآری، آن ترسناک میباشد، ولی اینها نصیب هایی از رقص میباشد. با مواجه شدن با خوف های خویش، آن‌ها‌را در اختیار گرفتن فرمائید و معاش خویش را بازگردانید و اذن ندهید هیچ چیز دربین آن ها و شادیتان قرار بگیرد.

13. اشخاص ذوق زده اولیه با خودشان درستگو می باشند

آن ها میتوانند درباره همگی چیزهایی که می‌خواهند لاف بگویند، البته از صدای خرد در سرشان مطلع میباشند، که به شان یاد‌آوری می نماید که با خودشان راستگو باشند ؛ داشتن شجاعت برای پذیرفتن چیزهایی که خودتان میباشید، او‌لین گام برای راست گو بودن و راحتی با خودتان میباشد، پیش از اینکه بتوانید با بقیه افراد درستگو باشید. ترسناک میباشد، ولی می بایست صورت پذیردفرد حقیقتا خنده رو میداند که‌این چیزی میباشد که گزینه نیازشان میباشد، چرا‌که هیچ چیزی غیر از عدم صداقت نمی تواند شور شما‌را از دربین غالب شود!

14.اشخاص شادمان خواهان یاری میباشند

آنان میدانند که درخواست امداد شما‌را ضعیف نمی نماید و به همین استدلال درخواست یاری برای آنان حس ضعف نمی آورد در ازای، آن‌ها آن را تحت عنوان یک زمان برای خریداری نمودن یک نگرش دیگر درباره ی یک ایده یا این که یک موقعیت، و یا این که اشتراک گذاری توشه هنگفت یک فعالیت میدانندآن‌ها متوجه می‌شوند که ممکن میباشد مدام پاسخ یا این که توان نداشته باشند تا همگی چیز را به تنهایی جاری ساختن دهند و به این ترتیب از یکدست امداد کننده یا این که مشورت کردن صمیمانه مانند یک کادو استقبال می نمایندآن‌ها می‌دانند که درخواست و اخذ امداد هیچ چیزی را از کسی نمی گیرد، بلکه میتواند به معاش و تجربیاتشان افزوده گردد.

15.اشخاص خرسند گوناگون ادراک می نمایند

یک چیز وجود داراست که در کلیه بشر ها مشترک میباشد:ما کلیه گوناگون هستیم ؛ عموم حقیقتا بشاش از این تفاوت ها مطلع می باشند، نژاد، مذهب، اظهار نظر و یا این که هر سیرتکامل اختلاف دیگر که ممکن میباشد مارا از یکدیگر جداگانه نمایدعملکرد می نمایند که‌این تفاوت ها را نادیده بگیرند، و آن‌ها‌را بپذیرید ؛ برای فرد حقیقتا خنده رو، در شرایطی که کلیه ی ما یکسان بودیم، عالم به طور کامل مکان یکسانی می‌شد.

16.اشخاص ذوق زده معاش را دوست دارا‌هستند

با آحاد بالا و زیر ها،در باطن و بیرون، در معاش عموعی یا این که فردی شعف شم ماجراجویی میباشد که تمامی ما به خیر آن را شعور می‌کنیمآسیب ها و کبودی ها سبب ساز می‌گردد که ما لبخند و شکوه را بیشتر دوست داشته باشیم ؛ این را بفهمید، آنان در معاش خویش نمی جنگند، ولی آن را به آنچه که میخواهند، تبدیل می نمایند.

آنان کاری را که بایستی جاری ساختن دهند تا معاش را شادی بخش، آفریننده و پر ارزش نماید را جاری ساختن می‌دهند، ولی می‌دانند که حقیقتا از این مسافرت لذت میبرند، بعضی وقتها شما مجبورید عقب بنشینید و صرفا لذت ببرید!

17.اشخاص خرسند ریسک می نمایند

ریسک کنندگان شادتر می باشند ، آنان میدانند که خروج از ناحیه راحتی شما و ورود به حیطه تازه، خیر فقط دارای هیجان میباشد، بلکه راهی مطمئن برای تجارب معاش تازه و شگفت انگیز معاش است. آنچه که آن‌ها‌را در مشت دارااست، پرورش و پتانسیل برای شناختن آن‌ها و کارهایشان میباشد و میدانند احتمال داراست که از فی مابین بروند یا این که سقوط نمایند، البته برای آن‌ها ناکامی فقط درس معاش دوست داشتنی میباشد.

18.اشخاص خرسند هیچ اتهامی ندارند

شخص بشاش به درد یا این که خشم پیشین اش ادامه نمی دهد در ازای ترجیح میدهند که از درد خارج بیایند و زندگیشان را ادامه دهند.هیچ راهی خوب برای از در بین بردن روشن بختی با حمل توشه احساس سابق نیست که بتواند شما‌را از میان پیروزشود ؛ فرد حقیقتا خنده رو این را میداند و به همین عامل آن شم ها را با خویش حمل نمی‌کنند و میبخشند و فراموش می نمایند تا سبکتر به راه و روش خویش ادامه دهند.

19.اشخاص ذوق زده دیگر افراد را تشویق می نمایند

حقیقتا شادمان میگردند هنگامی که دیگر افراد را خرسند ببینند ؛ این شغل حقیقتا آن‌ها را ذوق زده می نماید که شکوفایی بقیه افراد را ببینند، و به همین ترتیب هر کاری که بتوانند برای هواخواهی و تشویق اشخاصی که آنها‌را دوست دارا هستند و حفظ ازشان را ایفا می‌دهندآن ها نیز بوسیله توفیق دیگر افراد تشویق می گردند، و هیچ گاه حسادت نمیکنند.

20.اشخاص شادمان می‌دانند خنده غالب میباشد

فرد خنده رو بخش های درگیر کننده و خنده دار معاش را می بیند و دوست داراست مدام به سمت پر‌نور نگاه نمایدآنان حقیقتا خوش خنده می‌باشند و می‌توانند حتی به طور های کم آب لبخند بزنند ؛ آن ها می‌دانند که هیچ شفا دهنده ای بهتری از خنده نیست. اینکار خیر فقط روحیه آنان‌را ارتقاء می‌دهد، بلکه سبب مدیر حالت حالت استرس زا نیز می‌شود.

****

0
نظرات
  ارسال نظر
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
  برگشت به بالا